E-mail:

info@socar.com

Fax:

+31-320-228604

Telefoon:

+31-320-284800

Socar Group B.V.

Binnenhavenweg 7

8211 AA Lelystad

The Netherlands

Adres:

Contact:

Socar is gespecialiseerd in gebruikte bestelauto's en trucks, inkoop en export van bevroren voedsel naar Africa, vervoer van bestelauto's en trucks en wereldwijde verscheping van auto's, bestelauto's, trucks en containers.

Over ons:

 

Algemene voorwaarden:

I.      Algemeen

1.     Met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de opdrachtgever / afnemer, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop en leveringen van, onder welke benaming ook, door Socar Shipping Agency BV, handelend onder de naam Socar Trucks., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Socar Trucks, voor zover niet anders is bepaald in de door Socar Trucks verstrekte offerten of met Socar Trucks gesloten overeenkomsten.

2.      Elke verwijzing naar algemene voorwaarden van opdrachtgever / afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.      Indien eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd met een opdrachtgever / afnemer dan gelden de betreffende voorwaarden ook voor toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen van en/of verrichte diensten door Socar Trucks ten behoeve van de betreffende opdrachtgever/afnemer.

4.      Aanvullingen of  afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze uitdrukkelijk gemaakt zijn.

5.     De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Socar Trucks en opdrachtgever / afnemer kunnen door opdrachtgever / afnemer niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Socar Trucks.

6.      De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

7.      Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als AVW-Socar Trucks.

II.      Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Socar Trucks zijn te beschouwen als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgever / afnemer tot het doen van een aanbod. Zij binden Socar Trucks niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Een aanbieding die een termijn bevat alsook een prijsopgave kan door Socar Trucks desondanks worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan, mits binnen vijf werkdagen na ontvangst van gemelde aanvaarding.

III.     Overeenkomsten

1.      Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Socar Trucks de order c.q. opdracht heeft goedgekeurd en bevestigd, door uitreiking van een pro forma factuur of op andere wijze, dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. Indien Socar Trucks de goedkeuring en bevestiging van de order c.q. opdracht betwist dient het bewijs daarvan te worden geleverd door opdrachtgever / afnemer.

2.      De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Socar Trucks en deze algemene voorwaarden.

3.      Opdrachtgever  / Afnemer is aan zijn order, in welke vorm dan ook gegeven, gebonden gedurende een periode van acht dagen nadat de order aan Socar Trucks werd kenbaar gemaakt. Een verklaring van opdrachtgever / afnemer dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven binnen deze periode van acht dagen kan niet voorkomen dat een overeenkomst tot stand komt indien Socar Trucks de order binnen gemelde periode heeft aanvaard / bevestigd.

4.      Elke betaling door opdrachtgever / afnemer aan Socar Trucks, waaronder begrepen een aanbetaling of een deelbetaling op een door Socar Trucks uitgereikte factuur of pro forma factuur, geldt als bewijs voor de onvoorwaardelijke goedkeuring en bevestiging van de order c.q. opdracht en van de aanvaarding door opdrachtgever   / afnemer van de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden ten aanzien van de transactie waarop de betaling betrekking heeft alsook ten aanzien van alle daarmee verband houdende transacties.

5.      De  opdrachtbevestiging  wordt,  behoudens  schriftelijk  tegenbericht  van  opdrachtgever  /  afnemer  aan  Socar Trucks voorafgaand aan de daadwerkelijke levering, geacht de order / opdracht juist en volledig weer te geven.

6.      Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Socar Trucks zijn uitsluitend bindend indien zij door Socar Trucks schriftelijk werden bevestigd of door een vertegenwoordigingsbevoegde leidinggevende van Socar Trucks uitdrukkelijk werden aanvaard.

7.      Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken   of toezeggingen door personeel van Socar Trucks, niet zijnde vertegenwoordigingsbevoegde leidinggevenden, binden Socar Trucks slechts indien zij schriftelijk door Socar Trucks werden bevestigd.

8.      Opdrachtgever / afnemer is jegens Socar Trucks gebonden door al hetgeen, met haar medeweten, wordt overeengekomen door personen die, tegenover Socar Trucks, stellen namens opdrachtgever / afnemer te handelen tenzij, voorafgaand aan het sluiten van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk kenbaar werd gemaakt dat de betreffende persoon niet bevoegd is om opdrachtgever / afnemer te vertegenwoordigen.

9.      Socar Trucks behoudt zich het recht voor om bestellingen, opdrachten en/of orders, zonder opgaaf van redenen te weigeren.

IV.     Prijzen

1.      Alle prijsopgaven en de prijzen die Socar Trucks in rekening brengt, zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, af vestiging te Lelystad, exclusief BTW en exclusief andere, op de overeenkomst vallende, kosten, heffingen en tarieven. Tenzij anders is overeengekomen zijn de eventuele uit- en invoerrechten, montage-, service-, reparatie-, keurings- en transport- en lossingskosten, alsmede de kosten van assurantie en van het rijklaar maken, niet in de prijs begrepen.

2.      Door Socar Trucks opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af haar bedrijfsadres te Lelystad. Indien Socar Trucks, op verzoek van  opdrachtgever /  afnemer, elders aflevert, dan  komen de  daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van opdrachtgever / afnemer.

3.      Een eventueel verschuldigde verwijderingsbijdrage is voor rekening van opdrachtgever / afnemer.

4.      Het bewijs inzake een overeengekomen prijs kan door opdrachtgever / afnemer uitsluitend worden geleverd door overlegging van een schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst.

5.      Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één van de prijsbepalende factoren voordoet, is Socar Trucks gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.

6.      Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever / afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever / afnemer geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

V.      Betaling

1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever / afnemer verplicht om al hetgeen zij aan Socar Trucks verschuldigd is vóór de aflevering van de betreffende zaken, respectievelijk vóór het verrichten van de door haar opgedragen werkzaamheden, in euro te betalen (payment in advance) op de door Socar Trucks te bepalen wijze. Socar Trucks behoudt zich het recht voor om de betreffende zaken niet eerder te leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder te verrichten, dan na ontvangst van volledige betaling.

2.      Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag door Socar Trucks feitelijk en daadwerkelijk werd ontvangen.

3.      Indien een betalingstermijn werd overeengekomen geldt deze als een fatale termijn en is opdrachtgever / afnemer in verzuim door het enkele verloop hiervan zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Een ingebrekestelling is daartoe niet vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn al dan niet aan opdrachtgever / afnemer kan worden toegerekend. Indien geen sprake is van een transactie tegen contante betaling en geen betalingstermijn werd overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.

4.      Aan opdrachtgever / afnemer komt in geen enkel geval een opschortingsrecht toe.

5.      Opdrachtgever / afnemer is niet bevoegd tot verrekening van enig aan Socar Trucks verschuldigd bedrag.

6.      Socar Trucks is te allen tijde bevoegd om van opdrachtgever  / afnemer een aanbetaling te eisen tot een door haar te bepalen bedrag.

7.      Socar Trucks is te allen tijde bevoegd om van opdrachtgever  / afnemer zekerheid te verlangen voor de betaling van al hetgeen afnemer / opdrachtgever aan haar verschuldigd mocht zijn. Door zaken in haar macht te brengen wordt daarop ten gunste van Socar Trucks een pandrecht gevestigd voor al hetgeen opdrachtgever / afnemer aan haar verschuldigd is of zal worden.

8.      Socar  Trucks  is  gerechtigd om  haar  vorderingen uit  hoofde  van  enige  of  alle  transacties  over  te  dragen  aan  een kredietverzekeraar van haar keuze.

9.      Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – verschenen rente en gemaakte kosten daaronder begrepen - zelfs al verklaart opdrachtgever / afnemer te dien aanzien anders.

VI.     Levertijd/Levering/Risico

1.      De in enige aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt als bij benadering vastgesteld en is louter indicatief. Deze termijn vormt nimmer een fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever / afnemer uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Socar Trucks dan ook eerst in verzuim nadat zij vanwege de opdrachtgever / afnemer een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen en de daarin vermelde, in overleg met Socar Trucks bepaalde, redelijke termijn, is verstreken, zonder dat de overeengekomen prestatie werd voldaan

2.      De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

 - er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Socar Trucks kan worden toegerekend;

 - opdrachtgever / afnemer in één of meer verplichtingen jegens Socar Trucks tekortschiet of er bij Socar Trucks gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

 - opdrachtgever / afnemer Socar Trucks niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever / afnemer in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

3.      Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen, alsmede bij levering op afroep zonder dat een termijn voor afroep werd gesteld, dienen de bestelde zaken direct bij af- of oplevering daarvan te worden afgenomen.

4.      Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Socar Trucks ter beschikking van opdrachtgever / afnemer zijn gesteld. Indien opdrachtgever / afnemer de zaken niet binnen de daarvoor geldende termijn afneemt, dan worden zij, voor zijn rekening en risico, opgeslagen onder berekening van een vergoeding voor stalling / opslag, zulks tegen een vergoeding ad € 150 excl. BTW per week per opgeslagen zaak, en met inachtneming van het in artikel VIII lid 7 bepaalde.

5.      Levering  in  Nederland  geschiedt  af  het  bedrijfsadres  van  Socar  Trucks  te  Lelystad,  tenzij  schriftelijk  anders  is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever / afnemer, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

6.      In geval van voorgenomen export buiten de EU door opdrachtgever / afnemer van door Socar Trucks geleverde zaken, is Socar Trucks gerechtigd om van opdrachtgever / afnemer een waarborgsom te verlangen tot een door haar te bepalen bedrag, en deze te behouden totdat door opdrachtgever / afnemer zodanig bewijs werd geleverd van het feit dat de geleverde zaken de EU daadwerkelijk hebben verlaten, dat op grond daarvan voor Socar Trucks niet langer enig risico bestaat voor de verschuldigdheid van omzetbelasting.

7.      Indien Socar Trucks op verzoek van opdrachtgever / afnemer voor verzending van de zaken zorg draagt of indien de overeengekomen pariteit  van  de  ICC  Incoterms deze  zorg  op  Socar  Trucks  legt,  staan  tijdstip,  wijze  van  verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Socar Trucks slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever / afnemer. Alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.

8.      Levering binnen Nederland geschiedt EXW (Ex Works) en levering buiten Nederland geschiedt FCA (Free Carrier) op de tussen partijen overeengekomen locatie of, bij gebreke daarvan, op een door Socar Trucks te bepalen locatie van aflevering, volgens  Incoterms 2010,  tenzij  schriftelijk een  der  andere  Incoterms  van  de  International Chamber  of  Commerce (ICC)  is overeengekomen.

9.      Deelleveringen door Socar Trucks zijn toegestaan, waarbij zij het recht heeft om elke deellevering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

VII.    Garantie/Keuring/Reclame

1.      Mede in verband met de aard van de door Socar Trucks verhandelde zaken (met name gebruikte transportmiddelen) wordt door Socar Trucks, met betrekking tot deze zaken alsook met betrekking tot door haar aan deze zaken verrichte werkzaamheden, geen garantie verleend, tenzij in het koopcontract of uit door Socar Trucks verstrekte garantiecertificaten uitdrukkelijk anders blijkt.

2.      Opdrachtgever / afnemer is gehouden, voor eigen rekening, de aan hem verkochte zaken c.q. de voor hem verrichte werkzaamheden, uiterlijk op het moment van af- of oplevering, te keuren of te doen keuren en uiterlijk waarneembare gebreken als krassen, deuken e.d., terstond na ontdekking daarvan, doch in elk geval nog diezelfde dag, schriftelijk aan Socar Trucks te melden, bij gebreke waarvan opdrachtgever / afnemer  wordt geacht de betreffende gebreken te aanvaarden zonder deswege tot enige vergoeding of prijscorrectie gerechtigd te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever / afnemer om zorg te dragen voor de aanwezigheid van personen die zij met de keuring van de verkochte zaken wenst te belasten. Ingeval van levering buiten Nederland wordt de af- of oplevering, voor de toepassing van de onderhavige bepaling, geacht te hebben plaatsgevonden nadat de verkochte zaken c.q. de zaken waaraan door Socar Trucks werkzaamheden werden verricht, werden afgeleverd op de locatie van aflevering. Socar Trucks is gerechtigd om de levering of oplevering op te schorten totdat keuring door opdrachtgever / afnemer heeft plaatsgevonden.

3.      Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient opdrachtgever / afnemer reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag binnen  drie  dagen  na  ontvangst van  de  betreffende factuur schriftelijk aan  Socar  Trucks te  melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klachten.

4.      Voor  alle  overige,  hiervoor  niet  genoemde,  reclames  wegens  gebreken  of  onvolkomenheden  geldt  dat  deze  door opdrachtgever / afnemer binnen een termijn van vijf dagen nadat zij aan opdrachtgever / afnemer bekend zijn geworden of, bij zorgvuldig handelen zijnerzijds, aan opdrachtgever / afnemer bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk aan Socar Trucks ter kennis werden gebracht.

5.      De zaken met betrekking tot welke klachten werden geuit, dienen op eerste verzoek aan Socar Trucks ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek. Indien zulks naar haar mening aan de orde is zal Socar Trucks een te goeder naam en faam bekend staand bureau opdracht geven om de klacht te onderzoek en bindende uitspraak te doen.

6.      De bewijslast dat aan de door Socar Trucks geleverde zaak of de door haar verleende dienst, reeds op het moment van af- of oplevering daarvan, de eigenschap ontbrak en/of dat deze het gebrek vertoonde waarvoor Socar Trucks wordt aangesproken, rust op opdrachtgever / afnemer.

7.      Eventuele garantieaanspraken komen uitsluitend toe aan opdrachtgever / afnemer en zijn nimmer overdraagbaar aan derden.

8.      Reclame is niet mogelijk c.q. het recht om te reclameren vervalt, ook ten aanzien van uitdrukkelijk verleende garanties, indien:

 -  Opdrachtgever  / afnemer niet kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn hiervoor, in lid 2, vermelde verplichting om de geleverde zaken uiterlijk bij af- of oplevering daarvan te keuren en gebreken tijdig aan Socar Trucks te melden;

 - de zaken zijn gebruikt in strijd met de, voor hun gebruik geldende, voorschriften of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd zijn of, naar het oordeel van Socar Trucks, op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd alsmede indien er, zonder toestemming van Socar Trucks, door opdrachtgever / afnemer of een derde, aan de zaak reparaties of wijzigingen werden uitgevoerd;

 - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever / afnemer (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever / afnemer in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Socar Trucks;

 - Opdrachtgever   / afnemer aan Socar Trucks geen gelegenheid heeft geboden om een onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht;

 - Opdrachtgever / afnemer het gebruik van de zaak, met betrekking tot welke de klachten werden geuit, heeft voortgezet nadat de gebreken of onvolkomenheden hem bekend waren;

 - het onderdelen of accessoires betreft die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen;

 - opdrachtgever / afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Socar Trucks (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 - de klachten op de voorgeschreven wijze en binnen de daarvoor geldende termijn kenbaar werden gemaakt aan Socar Trucks maar, sedert de levering van de zaak, meer dan zes maanden zijn verstreken;

9.      In geval opdrachtgever / afnemer, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, reclameert en zijn reclame door Socar Trucks gegrond wordt bevonden, zal Socar Trucks, naar haar keuze, de desbetreffende zaken vervangen door soortgelijke zaken (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of de gebreken voor haar rekening herstellen dan wel een prijsreductie of schadeloosstelling verlenen.

10.    Socar Trucks neemt verkochte zaken uitsluitend terug indien zij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien zulks het geval is, dan dient de terug te nemen zaak op deugdelijke wijze, en ingeval van verzending, franco bij haar op het bedrijfsadres te Lelystad te worden afgeleverd. Zaken die zonder uitdrukkelijke instemming van Socar Trucks aan haar worden geretourneerd blijven voor risico van afnemer / opdrachtgever en worden voor zijn rekening opgeslagen tegen het daarvoor bij Socar Trucks geldende tarief.

11.    Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever / afnemer niet op.

12.    Indien buiten de boven omschreven gevallen door Socar Trucks een klacht in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever / afnemer hier geen rechten aan ontlenen.

VIII.   Niet-nakoming / Ontbinding / Opschorten

1.     Socar Trucks is bevoegd om de overeenkomst, alsmede eventuele overige met opdrachtgever / afnemer gesloten overeenkomsten, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten of voor de (verdere) uitvoering daarvan vooruitbetaling, zekerheidsstelling of levering / uitvoering onder rembours te verlangen, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

 - opdrachtgever / afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

 - opdrachtgever / afnemer surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

 - faillissement van opdrachtgever / afnemer wordt aangevraagd;

 - het bedrijf van opdrachtgever / afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd;

 - een onderhands akkoord wordt aangeboden;

 - er op andere gronden, ter beoordeling van Socar Trucks, aanleiding bestaat voor de gegronde vrees dat opdrachtgever /

afnemer enige verplichting – waaronder begrepen verplichtingen uit anderen hoofde dan die op grond van de betreffende overeenkomst- jegens Socar Trucks niet, niet volledig of niet binnen de geldende termijn zal nakomen. In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever / afnemer terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat Socar Trucks tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

2.      Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever / afnemer, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen de, door Socar Trucks, gewenste zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen.

3.      Onverminderd  de  haar  verder  toekomende  rechten,  is  Socar  Trucks,  in  geval  van  overschrijding van  de  geldende betalingstermijn, bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de uiterste betaaldatum tot het moment van betaling.

4.      Opdrachtgever /  afnemer is  aan  Socar  Trucks verschuldigd alle  door  of  voor  haar  gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter bevordering of verzekering van de nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever / afnemer alsook de kosten verband houdend met een geschil met opdrachtgever / afnemer, zowel indien Socar Trucks als eisende alsook indien zij als verwerende partij geldt. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 250. De gerechtelijke incassokosten worden berekend op de daadwerkelijk door Socar Trucks gemaakte kosten, ook indien deze door derden werden betaald en ook indien zij de geliquideerde proceskosten te boven gaan. De door Socar Trucks gemaakte kosten ten behoeve van zekerheidsstelling door opdrachtgever / afnemer, ook indien deze zekerheidsstelling plaatsvindt op verzoek van Socar Trucks, alsmede de kosten van een faillissementsaanvraag, zijn uitdrukkelijk begrepen in de hiervoor vermelde kosten.

5       In geval van te late betaling komt een voor Socar Trucks nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever / afnemer. Peildata voor de berekening van het koersverschil zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

6.      Indien Socar Trucks, op grond van een of meer van de in lid1 vermelde omstandigheden, overgaat tot ontbinding van de met opdrachtgever   / afnemer gesloten overeenkomst, dan heeft zij aanspraak op onverwijlde teruggave van de door haar geleverde zaken, alsmede op een schadevergoeding ten bedrage van 15% (vijftien procent) van de door opdrachtgever  / afnemer verschuldigde prestatie, onverminderd het recht van Socar Trucks op vergoeding van meerdere schade, indien zij het bestaan en de omvang van deze meerdere schade aannemelijk maakt. Socar Trucks is gerechtigd om gelden van opdrachtgever / afnemer die zij, uit welke hoofde ook, onder zich heeft te verrekenen met de hiervoor bedoelde schadevergoeding.

7.      Indien opdrachtgever / afnemer, na afloop van de geldende termijn voor afname, door Socar Trucks schriftelijk werd gesommeerd tot afname, en gedurende meer dan veertien dagen na gemelde sommatie in gebreke blijft met volledige betaling en/of afname, heeft Socar Trucks het recht om de overeenkomst te ontbinden. Een eventuele levering wordt alsdan geacht niet te hebben plaatsgevonden c.q. de geleverde zaken worden geacht zonder vergoeding aan Socar Trucks te zijn terug geleverd en Socar Trucks is, zonder nadere aankondiging, gerechtigd de verkochte zaken aan (een) derde(n) te verkopen. De eventueel door opdrachtgever / afnemer gedane aanbetaling vervalt in dat geval aan Socar Trucks als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever / afnemer te leveren tegenbewijs dat deze schade minder bedraagt en onverminderd het recht van Socar Trucks op vergoeding van door haar geleden of te lijden meerdere schade.

IX.     Eigendomsvoorbehoud

1.      Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Socar Trucks aan opdrachtgever / afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van voormelde levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever / afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Socar Trucks uit hoofde van de voormelde overeenkomsten.

2.      Socar Trucks is, in de in artikel VIII genoemde gevallen, bevoegd om de geleverde zaken die, overeenkomstig het vorige lid, haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever / afnemer gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever / afnemer machtigt Socar Trucks, voor zoveel nodig, onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen, en daartoe al haar bedrijfsruimten en –percelen te betreden. Hij zal daartoe onverwijld aan Socar Trucks kenbaar maken waar de betreffende zaken zich bevinden, en ook overigens haar volledige medewerking verlenen aan terugname van de zaken door Socar Trucks.

3.      Opdrachtgever / afnemer is niet bevoegd om zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, deze te laten strekken tot zekerheid voor de betaling van vorderingen van derden, enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen, of hier op andere wijze over te beschikken, indien hierdoor afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de rechten van Socar Trucks, als eigenaar van de betreffende zaken.

4.     Opdrachtgever / afnemer is verplicht om onverwijld kennis te geven aan Socar Trucks van iedere gebeurtenis of omstandigheid die het belang van Socar Trucks bij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak zou kunnen schaden.

5.      De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn, tot het moment van terugname, geheel voor rekening en risico van opdrachtgever / afnemer, die verplicht is om de betreffende zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom, tegen het WA- en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. Opdrachtgever  / afnemer zal daartoe, uiterlijk binnen drie dagen na daartoe strekkend verzoek van Socar Trucks, een voor echt gewaarmerkt afschrift overleggen van de  relevante verzekeringspolis, alsmede bewijs van betaling van de daarop verschuldigde premies, bij gebreke waarvan Socar Trucks gerechtigd is om, voor rekening van opdrachtgever / afnemer, de hiervoor bedoelde verzekering te sluiten. Opdrachtgever / afnemer verleent onherroepelijke volmacht aan Socar Trucks om vorderingen op de betreffende verzekeraar, strekkende tot vergoeding van verlies, diefstal, beschadiging of teloorgang van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, namens opdrachtgever / afnemer te incasseren en te verrekenen met hetgeen opdrachtgever / afnemer aan haar verschuldigd is.

6.      Indien ten gevolge van be- of verwerking door opdrachtgever  / afnemer het eigendomsrecht van Socar Trucks verloren is gegaan is opdrachtgever / afnemer verplicht om ten behoeve van Socar Trucks, op eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de zaken die door be- of verwerking zijn ontstaan.

7.      Opdrachtgever   / afnemer is verplicht om aan Socar Trucks, op eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op derden heeft of zal verkrijgen indien hij, in strijd met het bepaalde in lid 3, heeft beschikt over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Voor het geval opdrachtgever / afnemer zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Socar Trucks om dit pandrecht eenzijdig tot stand te brengen.

8.      Alle kosten verbonden aan de uitoefening van haar eigendomsrechten door Socar Trucks zijn geheel voor rekening van opdrachtgever / afnemer.

X.      Retentierecht

Socar Trucks is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever / afnemer, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Socar Trucks met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, waaronder begrepen de kosten tijdens de retentieperiode gemaakt ten behoeve van opslag of tot behoud van de zaak.

XI.     Aansprakelijkheid

1.      Socar Trucks is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever / afnemer, behoudens indien opdrachtgever / afnemer aantoont dat de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een opzettelijk handelen aan de zijde van vertegenwoordigingsbevoegde leidinggevenden van Socar Trucks.

2.      Socar Trucks is niet aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

3.      Socar Trucks is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen.

4.      De  nakoming  van  de  verplichtingen uit  garantie/reclame zoals  omschreven in  artikel  VII  geldt  als  enige  en  algehele schadevergoeding. Elke andere verplichting tot schadevergoeding, waaronder begrepen de verplichting tot vergoeding van schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij wordt aangetoond dat deze het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een opzettelijk handelen aan de zijde van vertegenwoordigingsbevoegde leidinggevenden van Socar Trucks.

5.      Socar Trucks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.

6.      Socar Trucks is niet aansprakelijk voor schade aan personen of voor schade aan zaken van derden die zich op haar terrein bevinden.

7.      De termijn waarbinnen Socar Trucks tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8.      Het bedrag waarvoor Socar Trucks tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is in elk geval beperkt tot het bedrag van de door Socar Trucks van haar verzekeraar ontvangen uitkering ter zake.

9.      Socar Trucks is gerechtigd om een eventuele verplichting tot betaling van schadevergoeding aan opdrachtgever / afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook, van opdrachtgever /afnemer te vorderen mocht hebben.

10.    Opdrachtgever / afnemer is gehouden om Socar Trucks te vrijwaren voor alle aanspraken die derden tegen haar mochten doen gelden ter zake van de overeenkomst met opdrachtgever / afnemer of de (niet-)uitvoering daarvan, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken van derden voortvloeiende schade en kosten voor rekening van opdrachtgever  / afnemer komen.

XII.    OVERMACHT

1.      Overmacht aan de zijde van Socar Trucks heeft tot gevolg dat zij – naar haar keuze – de overeenkomst kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder dat zij verplicht is tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever / afnemer of aan derden.

2.      Indien de voormelde opschorting langer duurt dan zes weken, dan heeft de opdrachtgever   / afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij jegens Socar Trucks tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Indien Socar Trucks voorafgaand aan het intreden van de overmacht reeds ten dele aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever / afnemer heeft voldaan is zij gerechtigd om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk aan opdrachtgever / afnemer te factureren, die gehouden ik om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

3.      Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Socar Trucks, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de (verdere) nakoming redelijkerwijs niet van Socar Trucks kan worden verlangd, zoals natuurgeweld, (burger)oorlog, oproer, gehele of gedeeltelijk mobilisatie, belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, brand of andere storingen in haar bedrijf, gebrek aan grondstoffen, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting, gebrek aan of bovenmatig ziekteverzuim van personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, diefstal of verduistering van geleverde zaken, storingen aan computers en/of informatiesystemen, tekortkomingen en/of wanprestatie van derden, die door Socar Trucks ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

XIII.   Partiële nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever / afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen  en  het  door  hen  nagestreefde  economische  resultaat  op  juridisch  effectieve  wijze  zo  dicht  mogelijk  benadert.

XIV.   Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.      De vestigingsplaats van Socar Trucks is de plaats waar opdrachtgever / afnemer aan zijn verplichtingen jegens Socar Trucks moet voldoen.

2.      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Socar Trucks is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6:5.3 BW en, voor zover nodig, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

3.      Alle  geschillen,  die  ontstaan  naar  aanleiding  van  de  tussen  opdrachtgever  /  afnemer  en  Socar  Trucks  gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.