E-mail:

info@socar.com

Fax:

+31-320-228604

Telefoon:

+31-320-284800

Socar Group B.V.

Binnenhavenweg 7

8211 AA Lelystad

The Netherlands

Adres:

Contact:

Socar is gespecialiseerd in gebruikte bestelauto's en trucks, inkoop en export van bevroren voedsel naar Africa, vervoer van bestelauto's en trucks en wereldwijde verscheping van auto's, bestelauto's, trucks en containers.

Over ons:

 

Algemene Voorwaarden van Socar Shipping B.V.

 

Artikel 1 - werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening en/of het handelen door Socar Talamiz Holland B.V. als expediteur of anderszins verricht. Voor de verkoop van Trucks zijn andere voorwaarden van toepassing, onder de naam Socar Trucks.

1.2 Onder "opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Socar Talamiz Holland B.V. een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en ten behoeve van wie Socar Talamiz Holland B.V. diensten en/of feitelijke handelingen verricht.

1.3 Socar Talamiz Holland B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht of daarmee samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden of met werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van Socar Talamiz Holland B.V. wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe Socar Talamiz Holland B.V. hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst van Socar Talamiz Holland B.V. Te hunnen aanzien zullen onder meer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid alsmede betreffende de vrijwaring van Socar Talamiz Holland B.V., als omschreven in deze voorwaarden.

1.4 Een vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. In geval van een vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.

 

Artikel 2 - totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Al de aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en vormvrij en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding van de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden respectievelijk het aangaan der overeenkomst.

2.3. Bij wijziging van één of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. Socar Talamiz Holland B.V. dient de wijzigingen te kunnen aantonen. De opdrachtgever kan in het onderhavige geval schriftelijk de overeenkomst ontbinden. De opdracht-gever wordt hierdoor gewezen op de verplichtingen in artikel 6:271 jo. 6:272 BW.

 

Artikel 3

3.1 Indien door Socar Talamiz Holland B.V. all-in respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Socar Talamiz Holland B.V. komen.

3.2 Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet begrepen: belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.

3.3 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra - naar billijkheid vast te stellen - beloning in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4

4.1 Bij onvoldoende laad- en/of lostijd - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Socar Talamiz Holland B.V. het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.

4.2 Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan Socar Talamiz Holland B.V. worden vergoed.

 

Artikel 5

5.1 Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

5.2 Indien Socar Talamiz Holland B.V. een verzekering op eigen naam heeft gesloten, is zij slechts gehouden - desgevraagd - haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

5.3 Voor de keuze van de verzekeraar en diens gegoedheid is Socar Talamiz Holland B.V. niet verantwoordelijk.

5.4 Socar Talamiz Holland B.V. is, wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijke werktuigen, gerechtigd voor rekening van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico's dekt die voor Socar Talamiz Holland B.V. uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

 

Artikel 6

6.1 Het aan Socar Talamiz Holland B.V. verstrekken van gegevens, vereist voor het verrichten van douaneformaliteiten, moet door de opdrachtgever geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van Socar Talamiz Holland B.V., waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.

 

Artikel 8

8.1 De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de goederen op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn. Bij gebreke hiervan is Socar Talamiz Holland B.V. gerechtigd de schade te verhalen bij de opdrachtgever.

8.2 De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van Socar Talamiz Holland B.V. zijn.

8.3 Socar Talamiz Holland B.V. is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

8.4 Socar Talamiz Holland B.V. is niet verplicht bij gebreke van documenten tegen garantie te ontvangen. Indien Socar Talamiz Holland B.V. een garantie stelt, is zijn opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

 

Artikel 9

9.1 Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de opdrachtgever en tegen vergoeding der kosten.

9.2 Desalniettemin is Socar Talamiz Holland B.V. gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht.

9.3 Als deskundige treedt Socar Talamiz Holland B.V. niet op. Voor haar ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der goederen; evenmin neemt zij enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstem-ming van de partij met de bemonstering daarvan.

 

Artikel 10

10.1 De bijvoeging "circa" geeft de opdrachtgever vrijheid 2,5% meer of minder te leveren.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.2 Socar Talamiz Holland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld/roekeloosheid of ernstige nalatigheid van Socar Talamiz Holland B.V. en/of haar onderge- schikten. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, of een daarmee gelijk te stellen partij, is Socar Talamiz Holland B.V. aansprakelijk indien de nalatigheid aan Socar Talamiz Holland B.V. is toe te rekenen.

11.3 De aansprakelijkheid van Socar Talamiz Holland B.V. is in alle gevallen beperkt tot 4.450,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met

11.4 één dezelfde oorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen zake, de aansprakelijkheid zal zijn beperkt tot 0.50 euro per kilo beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 340.- euro per zending.

11.4 De door Socar Talamiz Holland B.V. aan de opdrachtgever en derden te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan 10 procent met een maximum van 4.550.-euro van de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de goederen en bij ontbreken waarvan de door de opdrachtgever, niet zijnde natuurlijk persoon niet handelend in beroep of bedrijf te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan.

11.5 Socar Talamiz Holland B.V. is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriele schade.

11.6 Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Socar Talamiz Holland B.V. niet aansprakelijk is, dient Socar Talamiz Holland B.V. zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Socar Talamiz Holland B.V. is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat Socar Talamiz Holland B.V., ter keuze van Socar Talamiz Holland B.V., haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.

11.7 De opdrachtgever is jegens Socar Talamiz Holland B.V. aansprakelijk voor schade tengevolge van de (aard der) goederen en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

Meer in het bijzonder geschiedt het dichtlassen van auto's en/of andere zaken op verzoek van opdrachtgever geheel en alleen voor risico van opdrachtgever.

11.8 De opdrachtgever zal Socar Talamiz Holland B.V. vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen onderge- schikten van zowel Socar Talamiz Holland B.V. als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

11.9 Socar Talamiz Holland B.V., die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch slechts volgens deze voorwaarden aansprakelijk.

 

Artikel 12

12.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden die Socar Talamiz Holland B.V. redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan Socar Talamiz Holland B.V. de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 13

13.1 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Socar Talamiz Holland B.V. worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

13.2 Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 14

14.1 Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Socar Talamiz Holland B.V. niet.

14.2 Tijden van aankomst worden door Socar Talamiz Holland B.V. niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15

15.1 Indien vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Socar Talamiz Holland B.V. voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Artikel 16- Dwingendrecht

16.1 Indien de goederen niet , zonder vertraging, ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Socar Talamiz Holland B.V., voor zover hij een vervoersovereenkomst die zij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerde, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die haar kennis gaf van de schade mede te delen.

16.2 Doet Socar Talamiz Holland B.V. de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is zij, wanneer zij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding, die zij zou hebben moeten voldoen, wanneer zij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.

16.3 Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Socar Talamiz Holland B.V. voor zover zij de vervoersovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, niet zelf uitvoerde, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoersovereenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voorzover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.

16.4 De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie Socar Talamiz Holland B.V. heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij Socar Talamiz Holland B.V. duidelijk kenbaar maakt, dat hij hem wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan terzake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Socar Talamiz Holland B.V. - of in geval van diens faillissement door diens curator - af te geven verklaring, dat tussen hem en Socar Talamiz Holland B.V. ten aanzien van de goederen een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

16.5 Komt Socar Talamiz Holland B.V. een verplichting als in het derde lid bedoelde niet na, dan is zij, naast vergoeding van de schade die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadever- goeding die de opdrachtgever van haar had kunnen verkrijgen, wanneer hij de overeenkomst die hij sloot, zelf had uitge- voerd, verminderd met een schadevergoeding die de opdrachtgever mogelijkerwijs van de vervoerder verkreeg.

 

Artikel 17

17.1 De opdrachtgever is verplicht Socar Talamiz Holland B.V. vrachten, rechten, beloningen enz. bij ontvangst van de verschepingspapieren (cash on documents) contant te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.

17.2 Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door Socar Talamiz Holland B.V. een krediettermijn wordt toegepast, hetgeen slechts schriftelijk kan geschieden, is deze bij Socar Talamiz Holland B.V. nimmer langer dan veertien dagen.

17.3 Wanneer de opdrachtgever niet dadelijk na opgave respectievelijk na de toegepaste krediettermijn het verschuldigde betaalt, is Socar Talamiz Holland B.V. gerechtigd rente ad 1% (zegge: één procent) per maand in rekening te brengen.

17.4 De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst met Socar Talamiz Holland B.V. verplicht om op eerste vordering van Socar Talamiz Holland B.V. zekerheid te stellen voor het hetgeen de opdrachtgever aan Socar Talamiz Holland B.V. is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd.

17.5 Socar Talamiz Holland B.V. is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidsstelling komen ten laste van de opdrachtgever. Indien Socar Talamiz Holland B.V. uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is zij gerechtigd van de opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.

17.6 De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Socar Talamiz Holland B.V. te vergoeden.

17.7 De opdracht gever zal Socar Talamiz Holland B.V. te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van Socar Talamiz Holland B.V. in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.

17.8 De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Socar Talamiz Holland B.V. aan de opdrachtgever krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

Artikel 18

18.1 Betalingen a conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling anderen aanwijzingen zijn gegeven.

18.2 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door Socar Talamiz Holland B.V. betaalde of verschuldigde bedrag.

 

Artikel 19

19.1 Socar Talamiz Holland B.V. is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot haar vorderingen zijn voldaan, of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag daarop na te nemen of daarvoor een wissel te trekken met aangehechte verladingsdocumenten.

19.2 Alle zaken, documenten en gelden, die Socar Talamiz Holland B.V., uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, die zij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.

19.3 Socar Talamiz Holland B.V. kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.

19.4 Socar Talamiz Holland B.V. is gerechtigd de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten, tevens uit te oefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.

19.5 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.

 

Artikel 20 - Bijzondere bepalingen terzake stalling van zaken

20.1 Indien auto's en/of andere zaken op door Socar Talamiz Holland B.V. beheerde terreinen wordt gestald, zal de opdrachtgever, indien de overeengekomen termijn van stalling wordt overschreden, ongeacht aan wie de overschrijding van de stralingstermijn is te wijten, belast worden met een bedrag van 1.50 euro (zegge:een euro en vijftig euro cent) per dag dat de termijn wordt overschreden.

20.2 Socar Talamiz Holland B.V. is echter te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in bewaring ontvangen goederen vóór afloop van de termijn van bewaring en zonder zich te houden aan enige opzegtermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat, zulks ter beoordeling van Socar Talamiz Holland B.V.. Een dringende reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien de opdrachtgever één of meerdere bepalingen dezer voorwaarden niet nakomt, indien blijkt dat door de aanwezigheid van de goederen gevaar voor verlies en/of schade aan andere goederen, aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is, en voorts indien de goederen aan bederf onderhevig zijn of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van Socar Talamiz Holland B.V. het vermoeden van waardevermindering wettigen en de opdrachtgever nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming of bestrijding daarvan.

20.3 De opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van het goed aan Socar Talamiz Holland B.V. te vergoeden. Alle bedragen welke Socar Talamiz Holland B.V. van de opdrachtgever te vorderen heeft, uit welken hoofde ook, zoals: bewaarloon, verzekeringspremie en –kosten, huur, verschot, vergoedingen voor opslag en aflevering, gedane uitgaven en kosten voor verrichte of te verrichten werkzaamheden, kosten van opruiming e.d. bij of na brand of anderszins, buitengewone onkosten, extra arbeidsloon, enz., zijn terstond opeisbaar en op de goederen verhaalbaar.

 

Artikel 21 - Geschillen

21.1 De Arrondissementsrechtbank te Zwolle, zittinghoudende te Lelystad, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, indien de opdrachtgever geen bekende woonplaats in Nederland heeft.

 

Artikel 22 - Slotbepalingen

22.1 Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door Socar Talamiz Holland B.V. niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

22.2 De door de opdrachtgever opgegeven adresgegevens zijn juist en mogen door Socar Talamiz Holland B.V. als zodanig worden beschouwd, totdat de opdrachtgever Socar Talamiz Holland B.V. schriftelijk wijzigingen terzake doorgeeft.

22.3 In overeenstemming met de wet verjaart en vervalt elke vordering op Socar Talamiz Holland B.V. door het enkele verloop van twaalf maanden.

Algemene voorwaarden Talamiz: